Obchodné podmienky

Objednávka

Nižšie uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platia pre nákup v internetovom obchode AntiQartu. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka).Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu AntiQart s.r.o., so sídlom v Košice, Hlavná 12, 04001 ,

IČO: 36178501, zapísaného u Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 9814/V. Kontaktné informácie nájdete v sekcii "Kontakty".

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Možnosti objednávky

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi: 

 • Prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-shop") - nákupný košík.
 • Telefonicky: +421 55 623 09 77, +421 911 27 55 88
 • e-mailom na  info@antiqart.sk

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky, tj: Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,

 • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH,
 • Kód a názov tovaru podľa cenníka,
 • Spôsob odobratie a dopravy,
 • Dodacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska),
 • Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

Každá prijatá objednávka v našom obchode je záväzná.

Storno objednávky je možné do 13:00 hodiny v pracovné dni (pretože tovar sa odosiela denne o 14:00 hod). A to e-mailom alebo telefonicky +421 55 623 09 77. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v čase, keď už postúpil tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka.

V prípade, že nakupujúci už nejakým spôsobom poukázal finančnú čiastku na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto sumu vrátiť. Pokiaľ bude chcieť nakupujúci stornovať svoju objednávku neskôr, bude tak urobené len po vzájomnej dohode obidvoch strán a prípadnej zrážke (poplatku) za preukázateľné náklady s prevodom finančnej čiastky.

Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom  ihneď po jej uskutočnení.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými obchodným a občianskym zákonníka SR a zákonmi pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými, obchodným zákonníkom SR a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné vzhľadom na charakter výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode priloženom k výrobku.

Odstúpenie od zmluvy

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť .Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale /zatavený v pôvodnej fólii/ bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.

Záverečné ustanovenia

Platné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy v súvislosti so zmenou na trhu, ktoré predávajúci ponúka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 5. 2012 a v plnom rozsahu ruší bývalé obchodné podmienky.

Výkup kníh a komisionálny predaj

Vykupujeme knihy, skriptá,  atlasy, mapy, leporelá, časopisy, noviny, LP, DVD, CD, artefakty, obrazy..., podľa nášho výberu.
Tituly by mali byť zaujímavé, a v dobrom stave. Opotrebovanosť v primeranej miere nie je na závadu, nesmú však chýbať stránky a knihy nesmú byť poškodené, popísané /venovanie môže byť/, silne znečistené.

Postup pri výkupe:

 1. Pošlite nám zoznam, ktorý obsahuje:
  a. názov knihy, 
  b. meno autora,
  c. rok vydania
  na e-mail: info@antiqart.sk alebo na našu adresu: Antiqart s.r.o., Hlavná 12, 040 01 Košice
 2. My Vám zašleme zoznam, o ktoré z Vašich kníh máme záujem, aj s predbežnou cenovou ponukou.
 3. Po tejto predbežnej dohode, v prípade Vášho záujmu knihy predať nám:
  • môžete priniesť knihy osobne na vyššie uvedenú adresu po telefonickom dohovore, alebo
  • zašlete nami vybrané knihy Slovenskou poštou. Balík môže mať maximálne 15 kg. Knihy musia byť zabalené tak, aby sa pri preprave nepoškodili.
 4. Po obdŕžaní Vašich kníh, tieto skontrolujeme a spresníme cenu. Pri knihách v dobrom stave zvyčajne ponúkneme cenu vyššiu, ako bola predbežná a poštovné vám preplatíme pri výkupe 20 kníh a viac.
 5. Ak sa dohodneme na konečnej záväznej cene, ihneď Vám peniaze zašleme na účet, alebo na adresu poštovým poukazom.

Ak predávate väčšie množstvo kníh, vieme po vzájomnej dohode zabezpečiť odvoz. Vždy je však potrebný zoznam kníh. Ak ste z Košíc a blízkeho okolia, môžeme prísť osobne.

Komisionálny predaj 

 1. Vyberte knihy, ktoré chcete predať
 2. Napíšte ich zoznam:
  a. Autor
  b. Názov
  c. Vydavateľstvo
  d. Rok vydania
  e. Navrhovaná cena, za ktorú knihu chcete predať.
 3. Pošlite zoznam na e-mailovú adresu  info@antiqart.sk alebo na našu adresu: Antiqart s.r.o., Hlavná 12, 040 01 Košice
 4. Pošleme Vám späť zoznam s vyznačením titulov, o ktoré máme záujem spolu s navrhovanou cenou odkupu.
 5. Po vzájomnej dohode pošlite poštou alebo kuriérom zabalené knihy, ktoré sme označili v zozname na našu adresu. Poštovné je Vašim nákladom.
  Spolu s knihami pošlite aj vyplnenú a podpísanú Zmluvu o predaji /príloha e-mailu/
 6. Došlé knihy preberieme. Ak sú v zásielke knihy, ktoré sú poškodené tak, že nie sú vhodné do predaja, pošleme Vám ich späť.
 7. Za knihy neplatíme vopred, ale zaradíme ich do komisionálneho predaja. Odkupnú cenu Vám uhradíme prevodom na Váš účet po predaji knihy konečnému kupujúcemu. Podmienky odkupu a výplata odkupnej ceny bude dohodnutá v komisionálnej zmluve.

Podmienky výkupu:

- nepoškodená kniha - miera poškodenia používaním je samozrejme prijateľná 
- zaujímavá kniha

Knihy si prevezmem osobne

AKO POSTUPOVAŤ AK SI CHCETE KNIHY PREVZIAŤ OSOBNE U NÁS V ANTIKVARIÁTE:

 1. knihy si objednajte cez objednávku na stránke
 2. pri  zvoľte Osobný odber a Slovensko - hotovosť pri osobnom odbere
 3. po vyplnení osobných údajov nezabudnite označiť Súhlasím s obchodnými podmienkami
 4. po odoslaní objednávky Vám príde potvrdzujúci e-mail
 5. knihy ktoré ste si objednali pripravíme a pošleme Vám e-mailom upozornenie, kedy si môžete knihy vyzdvihnúť.
 6. objednané knihy Vám rezervujeme 7 dní, na požiadanie aj dlhšie

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@antiqart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

V prípade, že máte otázky kontaktujte nás na tel. čísle: 055/623 09 77, 0911/ 27 55 88